• آغاز فصل برداشت زعفران در دوغ آباد

  • مراسم شبه خوانی در ظهر عاشورا

  • مراسم عزاداری امام حسین (ع) در دوغ آباد

  • هیئت متحده ی دوغ آباد در محل مسجد جامع

  • نوجوانان عزیز دوغ آبادی

  • خیمه های حسینی جوانان دوغ آبادی

آخرین مطالب سایت