• کاهش تولید زعفران در دوغ آباد مه ولات

  • بازار بزرگ گل زعفران شهرستان مه ولات

  • فصل برداشت زعفران در دوغ آباد

  • طبیعت پاییزی گوشکوه

  • غروب زعفرانی دوغ آباد

آخرین مطالب سایت