فرهنگ لغت روستا

حرف ر ز

حرف ر ز ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ زموخت zomukht درشت،زخیم ۲ زر zer زیر ۳ زیه ziyah زده ۴ زمسیتو zemisto زمستان ۵ زیله zillah لاغر ۶ زینج zing شیره تراوش شده ی درخت ۷ زنگیچه zengichah آرنج ۸ زهرو zahrov ادرار ۹ زفت zaft سفت ۱۰ زاج zaj زائو ۱۱ زق وق zeghgho vegh سر ... ادامه مطلب »

حرف د ذ

حرف د ذ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ دگدو degdo ظرف مسی غذا برای درست کردن غذا بر روی آتش ۲ دول dol سطل ۳ دوار devar دیوار ۴ دشنه deshnah دیشب ۵ دوکرته dukertah دوباره ۶ دکو deko مغازه ۷ دمون demun میان ۸ دگه dega دیگر ۹ دور ور dovrobar اطراف ۱۰ دینه dina دیروز ... ادامه مطلب »

حرف ح خ

حرف ح خ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ خرجوله kherjevala کیسه برای بار الاغ ۲ خادوم khadom خودم ۳ خوردی khurdi کوچک ۴ خوی khoi زمین زراعی ۵ خوو khov خواب ۶ خنوک khonuk زشت ۷ خیل khil آب دماغ ۸ خلمه khelama بره و بزغاله شیری ۹ خدی مو khedey mo با من ۱۰ خیشت khisht ... ادامه مطلب »

حرف چ

حرف چ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ چراغو cheragho شب نشینی ۲ چوتو chovtu چوب درخت توت ۳ چوی choi چای ۴ چنق chenagh چانه ۵ چکنه chekna خرده مالک ۶ چغل cheghal درشت ۷ چرخه cherkha بوته ی خار ۸ چارشو charshov چادر ۹ چاردوبر chardubar اطراف ۱۰ چخ چخ chakh chakh ور رفتن ۱۱ چومبنه ... ادامه مطلب »

حرف ج

حرف ج ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ جله jala تگرگ ۲ جلب ناقلا،باهوش ۳ جلینگ jeling شکستن ۴ جل jal نوعی پرنده ی بومی ۵ جوال jeval کیسه ی بزرگ ۶ جقجار jeghjar سر و صدا ۷ جیزغاله jizghalah چربی روغن گرفته ۸ جلیزو ولیز jelizzo veliz ناراحتی کردن،حرص خوردن ۹ جیشت jisht زشت ۱۰ جره jorrah ... ادامه مطلب »

حرف ت ث

حرف ت ث ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ ترغذ terghaz جاگذاشتن چیزی ۲ تریزنه triznah خوشه(انگور) ۳ تیار tiyar درست ۴ ترو taru صورت ۵ تول tola هل ۶ تک taka بزنر ۷ تف taf سرخ کردن ۸ تپی teppi سرگین ۹ تف taf سرخ کردن ۱۰ تمبو tombo زیرشلواری ۱۱ تفتو tofto نان ضخیم ۱۲ تلخ ... ادامه مطلب »

حرف پ

حرف پ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ پیشنه pishnah پایین ، ته ۲ پناه penah پشت ، پنهان ۳ پرنه perennah دو روز قبل ۴ پلشت pelasht کثیف ۵ پوستین pustin کاپشن ۶ پش pesh قبل ، جلو ۷ پتیخ petikh ژولیده ۸ پور چنگی purchanegi ۹ پایه paya رعدوبر ۱۰ پوره porah کم ۱۱ پون دانه ... ادامه مطلب »

حرف ب

حرف ب ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ بری beri قیچی کردن پشم گوسپندان ۲ بخچه bekhchah باغچه توت ۳ بیاس bias خمیازه ۴ بجوی bojoi وجین کردن ۵ بیه biya بوده ۶ برار borar برادر ۷ بونک bonnak لگد زدن ۸ بستم bestom بمانم ۹ بویوک boyok بو دهنده ۱۰ بتن beten بدهند ۱۱ بخره bokhra میل ... ادامه مطلب »