فرهنگ لغت روستا

حرف ر ز

حرف ر ز ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 زموخت zomukht درشت،زخیم 2 زر zer زیر 3 زیه ziyah زده 4 زمسیتو zemisto زمستان 5 زیله zillah لاغر 6 زینج zing شیره تراوش شده ی درخت 7 زنگیچه zengichah آرنج 8 زهرو zahrov ادرار 9 زفت zaft سفت 10 زاج zaj زائو 11 زق وق zeghgho vegh سر ... ادامه مطلب »

حرف د ذ

حرف د ذ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 دگدو degdo ظرف مسی غذا برای درست کردن غذا بر روی آتش 2 دول dol سطل 3 دوار devar دیوار 4 دشنه deshnah دیشب 5 دوکرته dukertah دوباره 6 دکو deko مغازه 7 دمون demun میان 8 دگه dega دیگر 9 دور ور dovrobar اطراف 10 دینه dina دیروز ... ادامه مطلب »

حرف ح خ

حرف ح خ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 خرجوله kherjevala کیسه برای بار الاغ 2 خادوم khadom خودم 3 خوردی khurdi کوچک 4 خوی khoi زمین زراعی 5 خوو khov خواب 6 خنوک khonuk زشت 7 خیل khil آب دماغ 8 خلمه khelama بره و بزغاله شیری 9 خدی مو khedey mo با من 10 خیشت khisht ... ادامه مطلب »

حرف چ

حرف چ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 چراغو cheragho شب نشینی 2 چوتو chovtu چوب درخت توت 3 چوی choi چای 4 چنق chenagh چانه 5 چکنه chekna خرده مالک 6 چغل cheghal درشت 7 چرخه cherkha بوته ی خار 8 چارشو charshov چادر 9 چاردوبر chardubar اطراف 10 چخ چخ chakh chakh ور رفتن 11 چومبنه ... ادامه مطلب »

حرف ج

حرف ج ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 جله jala تگرگ 2 جلب ناقلا،باهوش 3 جلینگ jeling شکستن 4 جل jal نوعی پرنده ی بومی 5 جوال jeval کیسه ی بزرگ 6 جقجار jeghjar سر و صدا 7 جیزغاله jizghalah چربی روغن گرفته 8 جلیزو ولیز jelizzo veliz ناراحتی کردن،حرص خوردن 9 جیشت jisht زشت 10 جره jorrah ... ادامه مطلب »

حرف ت ث

حرف ت ث ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 ترغذ terghaz جاگذاشتن چیزی 2 تریزنه triznah خوشه(انگور) 3 تیار tiyar درست 4 ترو taru صورت 5 تول tola هل 6 تک taka بزنر 7 تف taf سرخ کردن 8 تپی teppi سرگین 9 تف taf سرخ کردن 10 تمبو tombo زیرشلواری 11 تفتو tofto نان ضخیم 12 تلخ ... ادامه مطلب »

حرف پ

حرف پ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 پیشنه pishnah پایین ، ته 2 پناه penah پشت ، پنهان 3 پرنه perennah دو روز قبل 4 پلشت pelasht کثیف 5 پوستین pustin کاپشن 6 پش pesh قبل ، جلو 7 پتیخ petikh ژولیده 8 پور چنگی purchanegi 9 پایه paya رعدوبر 10 پوره porah کم 11 پون دانه ... ادامه مطلب »

حرف ب

حرف ب ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 بری beri قیچی کردن پشم گوسپندان 2 بخچه bekhchah باغچه توت 3 بیاس bias خمیازه 4 بجوی bojoi وجین کردن 5 بیه biya بوده 6 برار borar برادر 7 بونک bonnak لگد زدن 8 بستم bestom بمانم 9 بویوک boyok بو دهنده 10 بتن beten بدهند 11 بخره bokhra میل ... ادامه مطلب »