اشخاص

فرهیختگان روستای دوغ آباد

    دکترا و پزشکان ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رشته مدرک شغل توضیحات ۱ محسن پوراحمد رجبعلی برق دکترا استاد آمریکا ۲ محمد مرادی تفی هوا فضا دکترا استاد اصفهان ۳ حسن آتشی اصغر شیمی دکترا   بیرجند ۴ مهین میرخانی   فیزیوتراپی دکترا   دانشگاه دولتی ۵ حسن زارع باقر پزشک     مشهد ۶ محمود ... ادامه مطلب »