کسب مقام سوم شهرستان درمسابقات تنیس روی میزاستان توسط نوجوانان دوغ آباد

کسب مقام سوم شهرستان درمسابقات تنیس روی میزاستان توسط نوجوانان دوغ آباد

کسب مقام سوم شهرستان درمسابقات تنیس روی میزاستان توسط نوجوانان دوغ آباد

آقایان:پوریافهیم.پویافهیم وبهنام سبحانی

تقدیر وتشکر از مدیریت محترم فدراسیون ورزشی مسابقات روستایی وبومی ومحلی شهرستان هم ولایتی عزیز جناب آقای احمد راجی ودیگر عزیزان

وهمچنین سرکار خانوم موسوی استاد محترم تنیس روی میز روستا

نویسنده:جناب آقای احمدراجی

photo_2016-09-29_14-36-47

photo_2016-09-29_14-36-58