کرم گلوگاه باعث از بین رفتن مقدار زیادی از محصول انار باغداران شهرستان مه ولات شد.

یکی از آفاتی که امسال صدای تمام باغ داران انار شهرستان مه ولات را در آورده ، کرم گلوگاه انار است.میزان پوسیدگی و از بین رفتن محصول انار امسال ، نسبت به سال های پیش افزایش بیش  از حدی داشته است و باعث نابودی محصول انار کشاورزان شده است.جدا از این آفات که باعث نابودی محصول انار شده است ، یک آفت دیگر هم باعث ناراحتی و بی میلی باغ داران شده ، که آن افزایش قیمت پایین انار نسبت به سال های پیش است.پارسال انار با قیمت 1000 تومان از کشاورزان خریداری می شد و امسال دلال ها از 1200 تومان صحبت می کنند که این افزایش نسبت به تورم و افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته و زعفران بسیار پایین است.از مسئولان جهاد کشاورزی بویژه وزیر محترم جهاد کشاورزی تقاضا داریم که بازار خرید انار را دولت در دست بگیرد تا با خرید تضمینی و افزایش صادرات این محصول ، باعث افزایش قیمت این محصول و بهبود وضعیت معیشت باغ داران عزیز شوند.در حال حاضر که سود اصلی محصولات باغ داران به جیب دلال ها می رود.

در ادامه نکاتی برای مبارزه با کرم گلوگاه برای جلوگیری از خسارات سال بعد . ناگفته نماند از بین بردن کامل این آفت ، همت گروهی باغداران را نیازمند است و نابود کردن چند نفر تاثیر خیلی زیادی بر کاهش مقدار این آفت نمی کند. ( منبع ما سایت انار ایران ، یکی از بهترین سایت ها در زمینه ی انار )

 

كرم گلوگاه انار با نام علمي Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترين عامل كاهش كمي و كيفي محصول انار و يكي از موانع مهم در افزايش صادرات انار ميباشد. اين آفت اولين بار در سا ل 1349 در باغها ي انار كاشمر مشاهده و با توجه به علائم اوليه آلودگي به كرم گلوگاه انار موسوم شده است. ميزان خسارت كرم گلوگاه انار تابعي از سال، رقم و شرايط به زراعي باغ در هر منطقه ميباشد. بطور متوسط درصد خسارت كرم گلوگاه انار در كل كشور و در سالهاي مختلف حدود 30-25 درصد محصول برآورد ميشود.

كرم گلوگاه انار، زمستان را به صورت لاروهاي سنين مختلف در داخل انار، انجير و احتمالاً ميزبان هاي آلوده ديگر كه در زير درخت ها ريخته و يا بر روي درخت باقيمانده و يا در انبارها ذخيره شده اند، مي گذراند. پروانه هاي زمستانه معمولاً تخم هاي خود را روي ميله و بساك پرچمها و ندرتاً روي سطح داخلي كاسبرگ ميگذارند. دم ميوه و شكاف هاي ناشي از تركيدگي ميوه نيز از جمله ي محل هاي تخ مگذاري اين شب پره مي باشند.

لاروهاي سن يك پس از تفريخ، از سطح داخلي كاسبرگ تغذيه و از اواخر سن دوم يا اوايل سن سوم لاروي با ايجاد سوراخ در محوطه داخلي تاج به داخل ميوه ي انار راه يافته و ضمن ورود، عوامل متعددي از گروه قارچها، باكتريها و مخمرها را به درون ميوه انار انتقال مي دهند. اين پاتوژن ها قادرند در باغ و انبار موجبات گنديدگي و فساد سريع يا تدريجي ميوه انار را فراهم نموده و آ ن را از بين ببرند.

قارچهاي جنس آسپرژيلوس، به ويژه دوده (Aspergillus niger) و پنسيليوم مهمترين اين بيمارگرها را تشكيل مي دهند. در بيش از 90 درصد از موارد، كرم گلوگاه انار ناقل عوامل بيمارگر به داخل ميوه انار مي باشد. بنابر اين كنترل كرم گلوگاه مي تواند نقش كليدي در كاهش پوسيدگي ميوه انار در باغ و انبار داشته باشد. اين حشره در ايران 4-3 نسل داشته و زمستان را بصورت سنين مختلف لاروي در داخل ميوه هاي انار باقيمانده روي درخت يا ريخته شده در پاي درختان و يا در داخل ساير ميزبانها، از جمله ميوه هاي انجير به سر مي برد.

زیست شناسی: این پروانه زمستان را به صورت لارو در درون انارهای آلوده (روی درخت، پای درخت و درون انبار) می گذارند و لاروها از اواخر اردیبهشت تا اوايل خرداد ماه خود را به محوطه تاج انار رسانیده و در آنجا به شفیره تبدیل می شود و گاهی هم مشاهده شده که لارو، تاج یا پوست و غیره را سوراخ کرده و در بیرون به شفیره مبدل می گردد. شفیره ها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و مصادف با موقعی که میوه ها به اندازه لیمو شده اند، به پروانه تبدیل شده و از تاج انار بیرون می آیند. پروانه در مدت 2 تا 4 روز جفتگیری کرده و ماده ها در تاج انار، در میان پرچمهای زردرنگ، تخمریزی می کنند. هر ماده در حدود 20 تا 25 عدد تخم می گذارند پس از 8 تا 10 روز تخمها باز شده و به کرم تبدیل می شوند و کرم ها از همان محل وارد میوه می شوند دوره فعالیت لاروی (دوره تغذیه از گوشت دانه های نار) از 18 تا 30 روز است، که لاروها پس از پایان این دوره به گلوگاه انار آمده و به شفیره تبدیل می شوند. دوره شفیرگی بین 7 تا 8 روز طول می کشد و در پایان این مدت پروانه های نسل بعد بیرون می آیند. بدین ترتیب در اواسط یا اواخر تیرماه، نسل اول تابستانی ظاهر می شوند، همانند نسل قبلی، ماده ها تخمریزی را در تاج انارهای سالم انجام می دهند. پس از 30 تا 32 روز نسل دوم (اواسط مردادماه)، از یک ماه بعد نسل سوم (اواسط شهریور ماه) و به همین نحو در نقاطی مانند شیراز و مناطق جنوبی تر نسل چهارم (حدود اواخر مهرماه) ظاهر و لاروها یا کرم های همین نسل است که زمستان را درون میوه های انار آلوده سپری خواهند کرد. پس این آفت در نقاط انارخیزی دارای 3 تا 4 نسل در سال است.

روشهاي كنترل كرم گلوگاه انار

براساس نتايج مجموعه كارهاي تحقيقاتي و تجربيات مفيد موجود، اجراي نكات زير ميتواند كرم گلوگاه انار را در زير سطح زيان اقتصادي نگه داشته و كنترل قابل قبولي روي حشره آفت در پي داشته باشد.
1- اولين گام براي بهبود كمي و كيفي توليد و كنترل منطقي آفات و بيماريهاي انار ، داشتن باغهايي است كه از شرايط مطلوب زراعي و باغي برخوردار باشند. در اين رابطه توصيه مي شود باغهاي انار طي يك برنامة 5 ساله اصلاح و باغ هاي رها شد ه و يا آنهايي كه تأمين حداقل نيازهاي زراعي و باغي، بويژه آب مناسب و مورد نياز، براي آنها ميسر نيست، حذف و باغهاي جديد با رعايت اصول فني احداث گردد.
2- در احداث باغهاي جديد و جايگزين ، از ارقام مقاوم به كرم گلوگاه و يا ارقامي با حساسيت كمتر استفاده شود. مانند رقم ملس دانه سياه يزدي كه براي شرايط استان يزد توصيه ميگردد.
3- از كشت مخلوط درختان انار با ساير درختان ميوه و همچنين احداث باغ انار در مجاورت درختاني مثل انجير و پسته كه ميزبان كرم گلوگاه انارهستند، خودداري شود.
4- به منظور حمايت از دشمنان طبيعي آفا ت و بيماريها، جلوگيري از طغيان كنه پاكوتاه انار و ساير آفات بالقوه و حفظ بهداشت و محيط زيست، از هرگونه سمپاشي درختان انار اجتناب گردد.
5- داخل تاج انارهاي مرغوب گل اول، پس از خشك شدن پرچم (حدوداً در اواخر خرداد) بوسيله دستگا ههاي ساده موجود تميز گردد.
6- انارهاي پوسيده و يا باقيمانده بر روي درخت يا ريخته شده در كف باغ بصورت همگاني و در فصل زمستان (دي و بهمن ) جمع آوري و منهدم گردد.
7- انارهاي آلوده شده در طول فصل داشت، بويژه در نسل اول آفت، نيز جمع آوري و معدوم گردد.
8- به منظورتقويت پارازيتيسم طبيعي آفت ، مبارزه بيولوژيك از طريق توليد و رهاسازي زنبور پارازيتوئيد تريكوگراما با استفاده از سوشهاي بومي و با رعايت نكات فني صورت گيرد.

بايد اين واقعيت را پذيرفت كه كرم گلوگاه قسمتي از باغداري انار است. حذف كامل اين آفت ناممكن است و تنها با اعتنا به توصيه هاي پيش گفته ميتوان كميت خسارات ناشي از اين آفت را كنترل كرد. انتخاب واريته هاي برتر معرفي شده در همين سايت براي احداث و اصلاح باغات اولين اقدام موثر در راستاي كنترل اين آفت ميباشد. نسبت به ساير واريته ها از اين ارقام درصد خسارت كمتري گزارش شده است،
مثلا آلك شيرين ساوه علي رقم بازار پسندي رقمي حساس به اين آفت در مقايسه با رقم ملس ساوه ميباشد. پس در همان بدو امر واريته مناسبي را براي احداث باغ انار انتخاب كنيد. موضوع مبارزه با آفات را از همان بدو احداث باغ انار بعنوان يكي از مسائل جاري در باغداري انار تلقي كرده و برنامه ريزي روشن و زمانبندي شده اي را براي آن تعريف نمائيد.

اگر بدنبال توليد محصول صادراتي هستيد بدانيد حد مقبول آلودگي در تجارت انار زير 3% ميباشد، از اينرو تميز كردن تاج انار و حذف پرچمهاي آلوده از تخم شپره و شفيره هاي كامل نشده كرم گلوگاه از ضروريات محصول صادراتي ميباشد. توجه داشته باشيد حذف پرچمها و پاك بودن تاج انار از مقررات صادرات انار ميباشد پس بهتر است اين هزينه را در جاي خود و در زمان خشك شدن پرچمها در اواخر بهار به انجام رسانيد.
اخيرا دستگاه مخصوصي براي اين كار ساخته شده كه با نيروي فشار دست كار ميكند و نيروي عمودي را به حركت چرخشي تبديل و با فرچه مخصوص گردننده پرچمها را به طور كامل حذف ميكند، باغداران بطور سنتي از نيروي كار كارگري براي پر كردن تاج با علفهاي كف باغ استفاده ميكنند كه هزينه زيادي را در بر دارد، اين دستگاه در اقتصادي كردن اين فرآيند موثر خواهد بود.

شكل مقابل دستگاه جديد پرچم زداي انار ساخته شده به همت آقايان دكتر حسين فرازمند و مرحوم كيومرث توفا، از متخصصين ارشد گياه پزشكي كشور را نشان ميدهد. پس از جمع آوري و معدوم كردن انارهاي باقيمانده در زمستان، حذف پرچمهاي انار در اواخر خرداد موثرترين راه در مبارزه با اين آفت محسوب ميشود. توجه داشته باشيد پاك بودن تاج انار از نشانه هاي يك محصول مرغوب ميباشد. در بحث صادرات انجام اين كار جزئي از مقررات محسوب ميشود از اينرو پاك كردن پرچمهاي انار را بعنوان يكي از الزامات باغداري انار بپذيريد و براي انجام آن برنامه روشني داشته باشيد آثار آن بصورت ارتقاء كيفي محصول و كنترل آفت در نهايت شما را منتفع خواهد نمود.

اسفند ماه و پس از كاهش سرما بهترين زمان براي جمع آوري انارهاي فاسد و آلوده به تخم و لاروها و شفيره هاي كرم گلوگاه ميباشد. كارشناسان در مورد اينكه بقاياي ميوه هاي آلوده و بجا مانده بر روي درخت و كف باغ از عمده ترين ميزبانها و محلهاي تجمع اين آفت و تولد نسل جديد اين آفت ميباشند اطمينان كامل دارند. پس در اين مورد مسامحه نكنيد آستينها را بالا زده و كليه انارهاي آلوده را از روي درختان، كف باغ و انبارها جمع آوري و با دقت بسوزانيد و از ساير باغداران نيز بخواهيد به شما بپيوندند كه تنها اقدام گروهي و همگير در اين خصوص موثر خواهد بود.

منبع: http://www.anar-iran.ir

2 نظر

 1. فايده انار
  انار

  حضرت محمد (ص) فرموده اند: “هرکس انار بخورد، کينه و دشمني را از خود دور کرده است.”

  انار اولين بار در شرق ايران يافت شد و بعد به هندوستان، آفريقا، چين، اروپا و آمريکا برده شد.

  براي هزاران سال انار به عنوان گنجينه قدرت شناخته مي شد. انسان ها براي زيبا تر شدن از اين ميوه استفاده مي کردند. در مصر، مردگان را با انار دفن مي کردند.

  در چين، هسته انار را شکر مي زنند و در جشن عروسي براي خوشبختي عروس و داماد آن را مي خورند.

  انار جزوي از نشانه و سمبل نجابت در مردم اسپانيا است.

  انار سمبل باروري و ازدواج است.

  انار به عنوان رنگ براي پارچه استفاده مي شود.

  حال 12 فايده مهم و اصلي انار را براي شما بيان مي کنيم.

  1- انار و خاصيت آنتي اکسيداني

  تحقيقات نشان داده است که انار 3 برابر چاي سبز، آنتي اکسيدان دارد. لازم به ذکر است که نقش آنتي اکسيدان ها، حفاظت از بدن در برابر استرس ها، آلودگي هاي شيميايي و ميکروبي، بيماري قلبي و سرطان هاست.

  2- انار و قلب و عروق

  آب انار جلوي تصلب شرايين و بيماري قلبي را مي گيرد.

  انار، از کلسترول بد( LDL) در برابر اکسيده شدن محافظت مي کند.

  آب انار همانند آسپيرين عمل مي کند.
  انار

  آب انار از به هم پيوستن پلاکت هاي خوني جلوگيري مي کند، پس مانع از لخته شدن خون مي گردد.

  انار موجب کاهش فشار خون بالا مي گردد.

  آب انار باعث کاهش چربي خون مي شود.

  تحقيقات نشان داده است که اگر روزي سه چهارم ليوان آب انار بنوشيد و اين کار را مدت 3 ماه انجام دهيد، مقدار اکسيژن بيشتري به قلب مي رود و باعث سلامتي قلب مي شود.

  آب انار، جلوي تخريبات DNA و بيماري هاي حاصل از تخريب آن را مي گيرد.

  3- انار و سرطان

  آب انار به کاهش خطر سرطان پستان کمک مي کند.

  انار از سرطان پروستات جلوگيري مي کند و يا رشد آن را آهسته مي کند.

  از سرطان پوست نيز جلوگيري مي کند.

  4- انار و ديابت

  قند موجود در آب انار همانند قند موجود در آب ديگر ميوه ها است. از اين نظر بيماران مبتلا به ديابت بايد در مصرف آن احتياط کنند و در اين مورد با پزشک خود مشورت کنند.

  5- انار و کليه

  انار، از بي نظمي و اختلال در کار کليه ها مي کاهد و به طور کلي ادرارآور است.

  6- انار و بيماري آلزايمر

  افرادي که در هفته 2 ليوان يا بيشتر آب انار مي نوشند، احتمال پيشرفت و بروز آلزايمر در آن ها نسبت به افرادي که در هفته نصف ليوان آب انار مصرف مي کنند، 76 درصد کمتر است.

  7- انار و بيماري هاي عفوني
  دانه هاي انار

  انار از تعداد کرم هاي روده مي کاهد.

  در هنگام تب، به بيمار، انار يا آب آن را بدهيد، چرا که در رفع تشنگي بسيار مفيد است.

  انار براي گلودرد بسيار مفيد است.

  شمايي که سرما مي خوريد، آب انار براي شما دواست.

  با نوشيدن آب انار، بيماري هاي عفوني را از بدن دور کنيد.

  8- انار و پوست

  هسته انار از پيرشدن پوست جلوگيري مي کند.

  اگر مي خواهيد جوان بمانيد، انار مصرف کنيد، زيرا خوردن انار باعث مي شود که 6 سال جوان تر به نظر آييد.

  9- انار و گوش و چشم و دندان و صدا

  انار و عسل براي گوش درد مفيد است.

  انار و آب انار براي بهبود بينايي و جلوگيري از ضعيف شدن چشم خوب است.

  انار از خرابي دندان و لثه جلوگيري مي کند.

  آب انار براي صداي گرفته و خشن مفيد است.

  10- انار و بارداري

  مادران باردار روزانه نصف ليوان آب انار مصرف کنند تا از زود به دنيا آمدن و از صدمات مغزي در نوزاد خود جلوگيري کنند.

  انار منبع خوب ويتامين هاي A ، E، C، B3 و اسيد فوليک، پتاسيم و فيبر است.

  يک ليوان آب انار، 40 درصد ويتامين C مورد نياز روزانه بدن را فراهم مي کند.

  11- انار و يائسگي

  انار موجب کاستن استرس و پريشاني ناشي از يائسگي مي گردد.

  12- انار و کاهش وزن

  انار موجب هضم بهتر مواد غذايي مي گردد.

  آب انار براي بهبود اشتها نيز مفيد است.

  دقت کنيد که آب انار بدون شکر و فاقد فروکتوز( نوعي قند) براي کاهش وزن مفيد است.

  شمايي که قصد کاهش وزن داريد، به جدول زير دقت کنيد:

  يک واحد انار که معادل يک عدد انار متوسط يا 154 گرم انار است، مواد مغذي زير را دارد:

  مواد مغذي موجود در انار

  مقدار

  آب

  124/69گرم

  انرژي

  105 کالري

  پروتئين

  1/46 گرم

  فيبر

  0/9 گرم

  قند

  25/52 گرم

  کلسترول

  0 ميلي گرم

  آب انار تازه بهتر است يا آب انار پاستوريزه يا بسته بندي شده در پلاستيک؟

  آب انار تازه که خود فرد مي گيرد، بسيار بهتر از آب انار پاستوريزه است. آب انار واقعي داراي ويتامين و املاح است. آب انار حدود 16 درصد نياز فرد به ويتامين C را تامين مي کند و همچنين منبع خوب ويتامين B5 ، پتاسيم و آنتي اکسيدان است.

  حرارت زياد در حين پاستوريزه کردن، موجب از بين رفتن مقداري از مواد مغذي موجود در انار مي شود.

  خوشبختانه امروزه، همه ي ما از مضرات نگه داري مواد در ظروف پلاستيکي آگاه هستيم. قوطي پلاستيکي، مواد شيميايي را به محتويات داخل قوطي تزريق مي کند که اين مواد براي سلامتي خطرناک است.

  به جاي داروهاي شيميايي براي سلامت قلب بهتر نيست که از اين ميوه گرانبها استفاده کنيم؟

  به راستي مي توانيم سلامتي و خوشحالي خود را با انار تضمين کنيم.

  پس بياييد از هم اکنون انار را جزو برنامه غذايي روزانه ي خود قرار دهيم.

 2. مصطفی رحمانیان

  سلام
  اگه خدا بخواد برای سال ۹۵ یک کلاس توجیهی مبارزه با کرم گلوگاه همراه با مهندسین گیاهپزشکی برگزار خواهیم کرد.و دستگاه دستگاه پرچم زن انار رو همراه یه پکیج با بروشور کامل برای مبارزه تلفیقی این آفت ارائه خواهیم داد. امیدواریم مردم دوغ آباد شرکت و در مرحله بعد از ما حمایت کنند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*