کاهش تولید زعفران در شهرستان مه ولات
کاهش تولید زعفران در شهرستان مه ولات

کاهش تولید زعفران در شهرستان مه ولات

کاهش تولید زعفران در شهرستان مه ولات
مدیر جهاد کشاورزی مه ولات با بیان اینکه براساس بازدیدهای مزرعه ای و کارشناسی های صورت گرفته میزان تولید زعفران در سال جاری نسبت به سال گذشته 30 تا 60 درصد کاهش نشان میدهد، تصریح کرد: دلیل عمده این کاهش شرایط نامناسب اقلیمی در سال زراعی 93-92 می باشد.
وی ادامه داد: سرمای زمستان و گرمی فصل بهار باعث گردیده رشد رویشی و متعاقبا رشد زایشی تحت تاثیر قرار گیرد و نهایتا منجر به کاهش تولید در سطح مزارع زعفران در شهرستان مه ولات شده است.