مراسم شب شهادت امام سجاد(ع) هیئت ابولفضلی

مراسم شب شهادت امام سجاد(ع) هیئت ابولفضلی

عزاداری شب شهادت امام سجاد(ع) هیئت ابولفضلی
تشکر ازبانی محترم مجلس حاج محمدتقی کیومرثی

عکاس : مهدی تنجو

منبع:سایت پیام مه ولات

img_2016101648520

img_2016101643380

img_2016101526282


img_201610164389
img_201610164487  

img_2016101643611
img_2016101643851
img_2016101644312
img_2016101644539
img_2016101644753
img_2016101644998
img_2016101645239
img_2016101645484
img_2016101645725
img_2016101645975
img_2016101646208
img_2016101646613
img_2016101646825
img_2016101647128
img_2016101647597
img_2016101647829
img_2016101648294
  img_2016101648757
img_2016101648982
img_2016101649226
img_2016101649470
img_2016101649705
img_2016101649939
img_2016101650179