فصل انار دوغ آباد

فصل انار دوغ آباد

انار قرمز
انار قرمز یا به قول خودمون نارقِرمیز بهترین انار موجود میباشد(ترش وقرمز) که دراین فصل یا اوایل پاییز جمع آوری میشود که فروخته ویا برای تازه ماندن درگودالی جمع آوری میشود ودرمواقع مصرف از آن ها استفاده میکنند.

img_0041

photo_2016-08-17_20-33-57

photo_2016-08-17_20-33-48

photo_2016-08-17_20-33-53

photo_2016-08-17_20-33-37