عکس های ارسالی آقای محمدتقی فهیم
مراسم توت خوری در فصل بهار در باغ های گوشکوه

عکس های ارسالی آقای محمدتقی فهیم

نمای داخلی مزار دوغ آباد

نمای داخلی مزار دوغ آباد

نمای داخلی مزار شیخ ابوالفتح حداد دوغ آباد قبل از تخریب