شرکت اعضای محترم هیئت جوانان بنی هاشمی درمراسم شهادت امام رضا(ع)

شرکت اعضای محترم هیئت جوانان بنی هاشمی درمراسم شهادت امام رضا(ع)

اعضای محترم هیئت جوانان بنی هاشمی درمراسم شهادت امام رضا(ع)

4_900555557075681296

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b9_%db%b1%db%b3%db%b2%db%b5%db%b2%db%b3
img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b9_%db%b1%db%b7%db%b2%db%b7%db%b5%db%b2
img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b9_%db%b1%db%b7%db%b2%db%b8%db%b1%db%b2
img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b9_%db%b1%db%b7%db%b2%db%b8%db%b2%db%b3
4_900555557075681301
4_900555557075681302
4_900555557075681303
4_900555557075681299
4_900555557075681298
4_900555557075681297
4_900555557075681294
4_900555557075681293
4_900555557075681292

مراسم (حسن,حسین) اعضای محترم هیئت درحرم مطهر

photo_2016-09-14_20-22-21
photo_2016-09-14_20-22-31

اعضای محترم هیئت در خواجه ربیع وآرامگاه مرحوم حمیدرضا حسین پور(برای شادی روحش صلوات)

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b0%db%b0%db%b3

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b1%db%b1%db%b5%db%b4%db%b7
img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b0%db%b3%db%b4
img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b1%db%b4%db%b2 img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b2%db%b1%db%b1
img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b1%db%b0%db%b7%db%b2%db%b4