حرکت درخط حقیقت

حرکت درخط حقیقت

ما،اهلِ دلیم،زنده کنیم اهلِ صفارا / بانیشِ قلم می شکنیم سدِ جفارا
افشاگرِاصحابِ زروزوروریاییم    /تارسم کنیم خطِ صداقت،وَوفارا
سرمستِ میِ نوشینِ حقیقت شده ایم ما /دروادیِ رندانِ طریقت شده ایم ما
ای بی خبران،راه نه ان است که شمایید،/پویای رهِ پیدای حقیقت شده ایم ما
سایه منشینیدکه افتاب دراینجاست/رخشیدنِ خورشیدِجهان تاب ازاینجاست
عزلت مگزینید که رهِ جهل وجموداست/اییدوبرایید که حقیقت دراینجاست.
                                                                                          محمود غلامرضازاده.
حرکت درخط حقیقت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*