اندازه پیاز مادر و تاثیر در عملکرد آن
پیاز زعفران

اندازه پیاز مادر و تاثیر در عملکرد آن

عنوان مقاله: نقش اندازه بنه مادري، کودهاي آلي و محلول پاشي عناصر غذايي بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (.Crocus sativus L)

چکیده: در کنار اندازه بنه مادري، مقدار فسفر بنه زعفران از عوامل موثر در افزايش گلدهي زعفران است. به منظور بررسي نقش اندازه بنه مادري، کاربرد کودهاي آلي و محلول پاشي عناصر ميکرو بر گل دهي، عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرايط کنترل شده، آزمايشي در سال 92-1391 به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با 24 تيمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا در آمد. عامل اول، دوم و سوم اين آزمايش به ترتيب شامل اندازه بنه مادري در سه سطح (0.1 تا 4 گرم (کوچک)، 4.1 تا 8 گرم (متوسط) و 8.1 تا 12 گرم (بزرگ))، منابع مختلف تغذيه آلي (کود گاوي (25 تن در هکتار)، ورمي کمپوست (10 تن در هکتار)، کمپوست (10 تن در هکتار) و شاهد) و کاربرد عناصر ميکرو (آهن+روي) در دو سطح (محلول پاشي و عدم محلول پاشي) بود. بر اساس نتايج آزمايش، بيشترين عملکرد بنه هاي دختري زعفران به طور معني دار درنتيجه کاشت بنه هاي مادري با وزن بيش از 8 گرم (اندازه درشت) به دست آمد. در بين منابع تغذيه آلي، کاربرد کود گاوي بيشترين تاثير را در افزايش معني دار عملکرد بنه هاي دختري زعفران داشت. اثر محلول پاشي عناصر ميکرو در افزايش عملکرد بنه هاي دختري زعفران معني دار بود. علاوه بر اين، بيشترين درصد و مقدار جذب فسفر در بنه هاي دختري زعفران به طور معني دار درنتيجه کاشت بنه هاي مادري 8.1 تا 12 گرمي به دست آمد. با کاهش اندازه بنه مادري غلظت و مقدار جذب فسفر در بنه هاي دختري به طور معني داري کاهش يافت.

نویسندگان: كوچكي عليرضا*, سيدي سيدمحمد, عزيزي هما, شهرياري روشنك(* دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد)

عنوان نشریه: زراعت و فناوري زعفران : بهار 1393 , دوره 2 , شماره 1 ;

كليد واژه: بنه هاي دختري، عناصر ميکرو، ورمي کمپوست
 

منبع: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی