افتتاحیه راه دوبانده ی دوغ آبادبه فیض آباد

افتتاحیه راه دوبانده ی دوغ آبادبه فیض آباد

مراسم افتتاحیه راه دوبانده ی دوغ آبادبه فیض آباد:
تقدیر وتشکر از خیر محترم جناب آقای  حسین پور وهمچنین شادی روح شادروان حمیدرضا حسین پور
وتمام عزیزانی که هرکدام به گونه ای دراین طرح همکاری داشته اند.

img_2016101136497 photo_2016-07-26_16-19-09